สำนักงานปลัด
 
นายผดิฐษ์ เอกรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ
โทร 083-317-6905
นายวัชรพงษ์ เปรมจิตร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.08-1719-2072
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมลฤดี นุ่นร่ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวปาวีณา นาทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายรัชชานนท์ ทิพากร
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวปิยรัตน์ ชะตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพีรนชุ บุหลัน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายมนูญ อักษรศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายประเสริฐ ทองพัฒน์
คนงานทั่วไป
นางสาวเปมิกา บุตรเดี้ยม
แม่บ้าน
นางสาวอรจิรา โสดารักษ์
คนงานทั่วไป
นายประพัทธ์ บุตรมณี
คนงานทั่วไป