" เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับภูมิภาค
มีการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน "